Snelle bezorging | Persoonlijk advies | Gratis verzending boven €100

Hulp en/of advies nodig? Bel of mail ons gerust!

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst gewijzigd op 08/05/2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reek van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten , tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zodat dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 • Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

  Flory Flowers by Primetime Handelend onder de naam/namen: floryflowers.nl KVK-nummer: 81897391 BTW-identificatienummer: 150480799B01 Vestigingsadres: Klinkerstraat 35 5361 GV  Grave Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur tot 18.00 uur Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur Zondag: gesloten Contactgegevens: Telefoonnummer: 0486-471086 E-mailadres: info@floryflowers.nl

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die van hem het meest gunstig is.

 • Artikel 4 Aanbiedingen / overeenkomsten

 • Alle door of namens de bloemist mondeling of in prijsconcurrenten, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigen brieven, telexberichten en telegrammen gedane aanbiedingen ter zak van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor de bloemist op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Overeenkomsten (uitgezonderd koop en verkoop tegen contante betaling) welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de bloemist voor hem bindend.
 • De prijsopgave bestaat geen verplichting voor de bloemist tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstige gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht, die hoger kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunne de wederpartij extra door de bloemist in rekening worden gebracht.

 • Artikel 5 Overmacht

  1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet de bloemist dit de koper zo snel mogelijk per telefax/telex/telegram of telefonisch met schriftelijk bevestiging berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoedingen gehouden te zijn.
  2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de bloemist zijn verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van de bloemist en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet een door de bloemist gegeven garantie of de verkeersopvatting aan de bloemist kunnen worden toegerekend.
  3. De bloemist kan in geval van overmacht – na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
  4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan vijf dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht: a. te late of kwalitatief onacceptabele levering van een of meer toeleveringsbedrijven; b. belemmerende maatregelen van overheidswege; c. geheel of gedeeltelijk staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; d. rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen. e. geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van –of werkstakingen of uitsluitingen in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.

  Artikel 6. Levering

  1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op de vestigingslocatie van de bloemist (zie artikel 2), tenzij anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Wanneer de bloemist niet zelf vervoert, geldt het risico voor de betreffende koerierdienst.
  2. Ook het lossen geschiedt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
  3. Tenzij voor zover hierover tussen de bloemist en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. De bloemist zal voor de gemaakt keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer zou aantonen, dat aan de bloemist opzet of grove schuld te verwijten valt.
  4. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
  5. Overeengekomen leveringstijden zullen door de bloemist altijd als uitgangspunt genomen worden, maar geven bij redelijkerwijze vertraging de afnemer geen recht om de overeenkomst te annuleren of recht te hebben op enige vorm van schadevergoeding.
  6. De bloemist behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. De bloemist is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

  Artikel 7 Verpakking & Verwerking

  De bloemist heeft het recht om verpakkings-/ en verwerkingskosten, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te komen tot een kwalitatief (geleverd) eindproduct, bovenop de verkoopprijs in rekening te brengen.

  Artikel 8 Betaling

  1. Verkoop geschiedt tegen contante betaling, pinbetaling, vooruitbetaling of bij aflevering c.q. uitvoering (door middel van facturatie), tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
  2. De bloemist is gerechtigd een vooruitbetaling van de koper te verlangen, in welke geval dit aan de koper zal worden medegedeeld.
  3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de bloemist het recht de wettelijke geldende rente van het momentum in rekening te brengen, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan de bloemist verder toekomende rechten.
  4. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan de koper, geschieden ten kantore van de bloemist of door storting of overschrijding op een door hem aan te wijzen bank- of postrekening.
  5. In geval van niet, dan wel niet tijdige betaling, komen voor rekening van de koper alle kosten, zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke kosten, die de bloemist in verband met inning van zijn vordering maakt, waarin tevens begrepen extra administratiekosten. Indien de koper in verzuim is, is deze jegens de bloemist tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, met een minimum van € 25,-, welke in ieder geval wordt vastgesteld op:
  6. – over de eerste € 100,-: 20% – over het meerdere tot € 200,-: 15% – over het meerdere boven € 200,-: 10%
  7. Aan personen, in dienst van de bloemist, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.

  Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle geleverde producten blijven eigendom van de bloemist totdat deze volledig zijn betaald.
  2. Bij niet tijdige betaling van een of meer reeds (wettelijk) vervallen facturen en indien de concrete omstandigheden van het geval en een redelijke afweging van de belangen van partijen geen andere keuze overlaten, heeft de bloemist het recht de geleverde producten, alsmede het afgegeven verpakkings- en ander duurzaam materiaal terstond tot zich te nemen en van de plaats van opslag af te voeren.
  3. Koper dient de bloemist hiertoe volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan koper jegens de bloemist een boete verbeurt van 10% van het koper verschuldigde, voor iedere dag –een deel van een dag daaronder begrepen – dat de koper jegens de bloemist hiermee in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.
  4. Koper verplicht zich jegens de bloemist om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die de bloemist ter bescherming van zijn eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

  Artikel 10 Klachten

  1. Bij de te leveren producten wordt Verordening 1968/316 in acht genomen. Hierin zijn de kwaliteitsnormen voor verse snijbloemen en vers snijgroen vastgesteld.
  2. Klachten betreffende zichtbare gebreken, met uitzondering van gebreken door eigen toedoen, aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/telex/telegram of telefoon aan de bloemist te worden gemeld.
  3. Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
  4. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. Afhankelijk van de situatie zal er een passende oplossing worden gezocht.
  5. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst dient door de koper geleverd te worden. Indien de koper in gelijk wordt gesteld, dan zal de verkoper binnen een redelijke termijn de goederen naar behoren leveren.

  Artikel 11 Toepasselijk recht / geschillen

  1. Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Alle geschillen (ook die slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen bloemist en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied waarin de bloemist is gevestigd.

  Artikel 12 Slotbepaling

  1. In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing.
  2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

  Ontdek onze zijden bloemenpracht

  WIJ ZIJN LIVE!

  Welkom bij Flory Flowers! We zijn verheugd om je te verwelkomen in onze bloemenwereld. Laat je verrassen door onze schitterende zijden- / verse bloemen en unieke arrangementen. Ben je klaar om jouw ruimte te transformeren? 

  Om je warm te verwelkomen, bieden we je graag een 15% kortingscode aan voor onze zijden bloemen. Gebruik code WELKOMZIJDEN15 bij het afrekenen en geniet van deze speciale aanbieding.

  15% korting